Επιστροφή σε Οδηγίες για Μυστήρια

Οδηγίες για την τέλεση Γάμου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

Α.  ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό Αγαμίας, στο οποίο θα αναγράφεται και το άσχετο συγγενείας, για τον καθένα από τους μελλονύμφους.

β) Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ + 20% υπέρ Ο.Γ.Α. για Γάμο. Προμηθεύεται από το Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).

γ) Εάν η Ενορία ενός των Μελλονύμφων ανήκει σε άλλη Μητρόπολη από αυτή που θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα να προσκομίζεται στον Εφημέριο ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.

δ) Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου.

ε) Σε περίπτωση διαζευγμένου: Κατατίθεται το Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟ» το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με το αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως που λύει τον γάμο αυτόν. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.

στ) Σε περίπτωση χηρείας: Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου από την Ενορία ή τη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγουμένου Γάμου, Θρησκευτικού ή Πολιτικού.

ζ) Μετά τον Γάμο οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο:

  • Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους Νεονύμφους και τους Παρανύμφους.
  • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων σε δύο αντίτυπα.

η) Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικώς εντός 40 ημερών, από την ημέρα τελέσεως του Γάμου.

 

Β.  ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη με Τριαδικό Βάπτισμα, βλ.Σημ.1), από το Ετερόδοξο μέλος απαιτούνται τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. Εκδίδεται από το Ναό, όπου τελέστηκε το Βάπτισμα.

2. Πιστοποιητικό Αγαμίας. Εκδίδεται από την ετερόδοξη Ενορία.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105), ότι συμφωνεί τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάμο, θα βαπτισθούν κατά το Ορθόδοξο Δόγμα.

* Σημ.1: Υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές Ομάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβετισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλικανική Εκκλησία κλπ.

 

Γ.  ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

1. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (Έλληνα και Αλλοδαπού) για το αλλοδαπό μέλος απαιτούνται τα εξής:

α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.

β) Πιστοποιητικό Αγαμίας, από τον Δήμο της χώρας του και από την ίδια Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως, από τον Δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο Γάμο και το Διαζύγιο.

δ) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από  Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Σημ.2:  Τα ως άνω Πιστοποιητικά (α και γ) θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από επίσημη Ελληνική αρχή του Εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, οδός Αρίωνος 10, Μοναστηράκι, ΑΘΗΝΑ) ή του Εξωτερικού (Ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης). Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά (α  και β) απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδός Ιασίου 1, Ιερά Μονή Πετράκη, ΑΘΗΝΑ)

2. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από το Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος, απαιτείται και θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από την εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του Δόγματος του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Γάμοι δεν τελούνται

1. Μεταξύ Ορθοδόξων και Αλλοθρήσκων (Εβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.), εκτός εάν το αλλόθρησκο  μέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.

 

2. Μεταξύ Ορθοδόξων και Ετεροδόξων που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα (βλ.Σημ.1), εκτός εάν το ετερόδοξο μέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.


Το γραφείο Γάμων στην Λιβαδειά εξυπηρετεί το κοινό
κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 09:00 έως τις 13:30.
Υπεύθυνος του γραφείου είναι ο κ.Σωτήριος Σαριδάκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας  22610 – 28330 (εσωτ. 3)

Το γραφείο Γάμων στη Θήβα εξυπηρετεί το κοινό
καθημερινώς από τις 10:00 έως τις 13:00.
Υπεύθυνος του γραφείου είναι ο Ιερεύς π. Μιχαήλ Κατσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας  22620 – 29692  (εσωτ. 3)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.imtl.gr/?page_id=223